สมัครออนไลน์

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
การเป็นผู้แสดงความสามารถในสถานที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ
โครงการพัฒนาผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ (Smart on Street)

1. กรอกข้อมูลผู้สมัคร และข้อมูลติดต่อ
2. ประเภทความสามารถ และผู้ติดตาม
3. กรอกข้อมูลใบยินยอม (ผู้สมัครอายุต่ำกว่าเกณฑ์)
4. ยืนยันการสมัคร และตรวจสอบข้อมูล

ระบุคำนำหน้า

ระบุชื่อ

ระบุนามสกุล

ระบุอายุ

ตัวอย่างเช่น เกิดเมื่อวันที่ 12/6/2546 จะเท่ากับ อายุ16 ปี 6 เดือน

ระบุสักญชาติ

ระบุเชื้อชาติ

ระบุศาสนา

ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ระบุเลขบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ

ระบุจังหวัดที่ออกบัตร

ระบุวันออกบัตร

ระบุวันบัตรหมดอายุ

ระบุประเภทความพิการ

ระบุวุฒิการศึกษา

ระบุที่อยู่

ระบุแขวง/ตำบล

ระบุเขต/อำเภอ

ระบุจังหวัด

ระบุรหัสไปษณีย์

ระบุโทรศัพท์

ระบุโทรสาร

ระบุอีเมล์

w,h