ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ...
วันที่ประกาศ : 24 มิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอะเดรียติค พลาเลช กรุงเทพมหานคร นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ (Smart on street) รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดี ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้แสดงความสามารถ สู่การเป็นมืออาชีพ สร้างความภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ได้การยอมรับในกลุ่มผู้แสดงความสามารถและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีช่องทางและโอกาสในการแสดงมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว

กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย การเสริมสร้างทักษะผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการเข้าสังคม การใช้ Social Media การบริหารการเงินและช่องทางการประกอบอาชีพ การค้นหาคุณค่าของตนเอง ข้อจำกัดในชีวิต การเสริมสร้างทักษะด้านการแสดงเสริมพลังผู้แสดงความสามารถสู่การเป็นผู้แสดงความสามารถมืออาชีพ และการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้แสดงความสามารถ ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาเป็นวิทยากร

 

w,h