ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรบรุ่นที่ 2, 3 และ 4
วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ

1. นาย ประวิทย์ เพชรคง
084-968-xxxx
2. นาย สุธน อรรถชัยยะ
064-326-xxxx
3. นาย ชิต ศรีโมรา
081-326-xxxx
4. นาย เอกชัย สมบัติ
089-726-xxxx
5. นายสรายุธ จันทร์เรืองชัย
081-970-xxxx
6. นาย มิ่งขวัญ เลิศอุดขาว
063-481xxxx
061-074-xxxx
7. นาง รัชนี ทองสุข
084-680xxxx
093-832-xxxx
8. นาย สมยศ เลขาลาวัณย์
089-487-xxxx
080-583-xxxx
9. นาย บรรเทา แก้วแววน้อย
065-556-xxxx
10. นาย สมควร โพเตียน
087-164-xxxx
11. นาย มีโชค เพ็ชรสุวรรณ
086-092-xxxx
12. นางสาว ปฐพร บัวพันธ์
089-257-xxxx
13. เด็กชาย กิตติพงศ์ ประเสริฐ
083-846-1398 064-654-xxxx
14. นางสาว วีนัส ไชยอัมพรจิตร
088-416-xxxx
093-665-xxxx
15. นาย สันติพงษ์ ณลำปาง
061-990-xxxx
16. นาย สุวิช อินทรนุกูลกิจ
094-196-xxxx
17. นาย อำพัน ภูจอมเดือน
084-773xxxx
18. นาง ไพรัช ประสิทธิพร
084-773xxxx
19. นาย ปรีชา คำแหงพล
089-476xxxx
20. นางสาว ชไมพร ลุดพุด
089-476xxxx
21. นาง หทัย โคลเช
085-910xxxx
22. นาย พิสิษฐ์ ญาณวิเศษพงศ์
095-954-xxxx
23. นาย นพดล แป้งหอม
086-049-xxxx
063-865-xxxx
24. นาย ชัยสิทธิ์ ภูมิรนทร์
099-274-xxxx
25. นาย มัศลอง ทองทา
099-028-xxxx
26. นาย อลงกรณ์ ธรรมาภิรมย์
090-926-xxxx
27. นาย สมประสงค์ ภพกลาง
083-771-xxxx
28. นางสาว อังคนา หาดคำ
098-039-xxxx
29. นาย ศุภชัย อัฒมาศ
087-210-xxxx
064-126-xxxx
30. นาย ศิษย์ธิชัย บุญตุวงษ์
084-909-xxxx
31. นาย เฉลียว จารุตัน
099-191-xxxx
32. นาง อุไรพร สีเชียงหวาง
086-055-xxxx
33. นาย สราวุธ โพธิชาติ
091-007-xxxx
34. นายมนตรี ทานเขต
085-145-xxxx
35. นางสาว กนกพรรณ เตียวศิริรัตน์
095-924-xxxx
36. นาย ธนนท์ หาญสรเดช
094-629-xxxx
37. นาง ฐิติรัตน์ หาญสรเดช
081-961-xxxx
38. นาย สายชล สิงหา
095-327-xxxx
39. นาย พิเชษฐ์ วงค์เมธา
091-859-xxxx
090-323-xxxx
40. คุณ พวงแก้ว อ่อนนิ่ม
095-843-xxxx
41. นายชัยวัฒน์ อินทสนธ์
096-579-xxxx
42. เด็กหญิง ธิดารัตน์ รอดหยู่
063-091-xxxx
43. เด็กหญิง วิยดา รอดหยู่
063-091-xxxx
44. นางสาว ศรีทอง จันทะคาม
094-324-xxxx
45. นาง แก้วกมล นาคสุข
099-117-xxxx
46. นาย สุวิทย์ ทัพจ่าย
090-015-xxxx
47. นายเจตน์ วิเศษณัฐ
081-899-xxxx
48. เด็กชาย ณภัทร รุ่งทวีชัย
081-350-xxxx
49. นาย แปง สายโรจน์
093-358-xxxx
098-894-xxxx
50. นางสาว พัชราภา พุ่มมูล
098-595-xxxx
w,h